Comunn nan Còisirean Gàidhlig (The Association of Gaelic Choirs)

Ross-shire Journal (Local Newspaper)
North Star (Local Newspaper)