The Choir launched its new album, Cabar Fèidh, at its 60th Anniversary Concert in the Spa Pavilion, Strathpeffer, on Friday 28 March 2014.

The CD is now available to download from the iTunes Store.

DGC Cabar Fèidh Front Cover

Lyrics and Translations for all of the songs on the CD can be found below.

Alasdair Mhic Cholla Ghasta

Cumha Coire Cheathaich

Seonaid NicGumaraid/Beinn Eadarra/Cairistion’ Nigh’n Eòghainn

Am Buachaille Ban

Tog orm mo phìob

Bùth Dhòmhnaill ‘Ic Leòid

A’ Choille Ghruamach

Fhir a dh’ ith am Bonnach Mòr/Tha toll air a’ Bhàta Mhòr

Caidil gu Sunndach

Maraiche nan Cuantan

‘S math a dhannsadh Ùisdean Friseal/Tha mi dol a dhèanamh banais/Tha bean agam

Tuireadh nan Treun

Mi le M’ Uilinn air mo Ghlùin

Chan e Àilleachd

Cabar Fèidh

Athchuinge